Skip to content

Promotorul de proiect

ORAȘ PECICA – ENTITATE PUBLICĂ

Primăria Orașului Pecica a fost printre primele din județul Arad care a înțeles potențialul investițiilor realizate din fonduri puse la dispoziția României de Uniunea Europeană.

Primul proiect cu finanțare externă, câștigat de administrația locală, a fost finanțat prin programul PHARE CBC RO-HU 2004. Au fost alte peste 30 de proiecte în diferite domenii  de activitate: de la dezvoltarea infrastructurii, la educație, gastronomie sau păstrarea tradițiilor ori proiecte cu impact în creșterea calității vieții categoriilor defavorizate sau aflate în risc de marginalizare socială.

Fundamentarea activităților propuse în proiectul “Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica” are la bază și măsurile vizate de strategiile de dezvoltare ale Orașului Pecica de susținere a înființării parteneriatelor public-private având ca domeniu de activitate acoperirea nevoilor speciale ale categoriilor de persoane defavorizate, prevenirea părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar și facilitarea incluziunii copiilor de etnie romă în instituțiile de învățământ, derularea unor programe de incluziune pentru grupurile vulnerabile, susținerea unor activități de educație sanitară a populației în scopul prevenirii îmbolnăvirii și adoptării unui stil de viață sănătos.

Proiectul, în implementarea căruia sunt implicați cei trei parteneri: Orașul Pecica, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad  și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica, susține o dinamică proactivă în procesul de menținere a unității familiei, protecția specială a copiilor și tinerilor într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social ca cetățeni activi în măsură de a-și controla viața, responsabilizarea comunităților locale în vederea implicării în procesul de integrare socială a persoanelor vulnerabile social și dezvoltarea instituțională susținută în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite. Proiectul propus contribuie la creșterea incluziunii și abilitării romilor în acord cu cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor.

Soluția propusă prin proiect este de înființare a unui centru de zi și furnizarea de servicii sociale la standarde în cel mai mare oraș din județul Arad, după municipiu. Acest lucru reprezintă o resursă de multiplicare a experienței acumulate, pentru partenerii sociali cu care colaborează promotorul și partenerii săi în cadrul proiectului, pe segmentul furnizării de servicii grupurilor dezavantajate, promovând participarea școlară a copiilor, prevenirea abandonului sau părăsirea timpurie a școlii.

În orașul Pecica, în comunitățile cu pondere ridicată a populației vulnerabile de etnie romă, înființarea de noi servicii a fost o prioritate permanentă a Promotorului, având în vedere problemele cu care se confrunta această categorie de persoane, unul din obiectivele instituției fiind prevenirea instituționalizării, atât în rândul copiilor, cât și a adulților, precum și creșterea accesului și participării la educație a populației de etnie romă. În vederea reducerii disparităților constatate, Strategia de dezvoltare a orașului Pecica prevede ca măsuri: sprijinirea activităților de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, a abandonului școlar, facilitarea incluziunii copiilor de etnie romă în instituțiile școlare, sprijinirea derulării unor programe de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile (șomeri, persoane de etnie romă etc).

Adresa (sediul social):Oraș Pecica, str.2, nr. 150,  cod poștal 317235, jud. Arad
Adresa de corespondență:Adresa: Oraș Pecica, str.2, nr. 150,  cod poștal 317235, jud. Arad
Telefon: +40 257 468 323
Fax: + 40 257 468 633
E-mail: primaria@pecica.ro
Reprezentant legal (nume, prenume, funcție)ANTAL PETRU, Primar
Persoană de contactNume: Molnar Erika
Funcție: Consilier Compartiment Management de Proiect
Telefon: 0755 086 779
Fax: + 40 257 468 633
E-mail: proiecte@pecica.ro
Adresă pagină web organizațiewww.pecica.ro