Skip to content

Partenerul 1 de proiect

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARAD – ENTITATE PUBLICĂ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad este o instituție publică, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean Arad, care realizează la nivel județean măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în risc de marginalizare socială.

DGASPC Arad se numără printre primele instituții de protecția copilului din țară, acumulând pe parcursul timpului o bogată experiență în domeniul asistenței sociale. În anul 1993 s-au înființat primele servicii sociale pentru copii, printr-un parteneriat în județele: Arad, Bacău, Brașov, Prahova și Timiș.

Dacă la începutul existenței instituția a fost un ambasador al drepturilor copilului, astăzi DGASPC Arad a devenit un garant al respectării drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice și ale grupurilor de persoane vulnerabile social. Instituția are responsabilitatea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinserția în mediul propriu de viață familial și comunitar.

Una dintre priorități o reprezintă creșterea calității vieții beneficiarilor instituției prin contractarea de servicii sociale și monitorizarea acestor servicii oferite de către prestatori, în vederea respectării prevederilor contractuale și a standardelor de calitate în domeniu.

Echipa care coordonează activitatea DGASPC Arad este permanent preocupată de dezvoltarea și îmbunătățirea rețelelor de suport în baza parteneriatului solid cu Consiliul Județean Arad pentru a veni în întâmpinarea nevoilor grupurilor vulnerabile, precum și deschiderea spre comunitate. Prioritară este, de asemenea, consolidarea colaborării și conlucrării cu APL-urile și eficientizarea implementării măsurilor de asistență socială la nivelul fiecărei comunități locale, realizarea unei imagini de ansamblu asupra nevoii de dezvoltare de servicii sociale de calitate în județul Arad.

La nivelul județului Arad, instituția DGASPC are capacitatea de a sprijini metodologic serviciile de zi printr-un demers adaptat, cu impact pozitiv pe termen lung, în comunitățile locale, așa cum o face și prin implicarea în parteneriatul privind implementarea proiectului ”Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica”.

DGASPC Arad are o vastă experiență anterioară în furnizarea de servicii sociale specializate, ceea ce va contribui la o bună capacitate instituțională a centrului furnizându-se expertiza necesară licențierii serviciului social, formării inițiale a angajaților și a furnizării serviciilor prin asistența oferită de către personalul specializat. Pentru creșterea calității serviciilor se va realiza formarea inițială a angajaților inclusiv în domeniul lucrului cu etnia romă. Pentru un impact cât mai bun asupra calității serviciilor oferite, se are în vedere transpunerea în instrumente de lucru concrete a principiului non-discriminării romilor pentru ca personalul și specialiștii să le aplice în activitățile curente.

Și în județul Arad populația romă se confruntă cu dificultăți cauzate de sărăcie, precum analfabetism ridicat, probleme legate de locuire, nivel de instruire scăzut, delincvență ridicată, mulți copii de romi aflându-se în situații grele, riscul social pentru ei fiind mult mai ridicat decât pentru copiii aparținând altor etnii.

Proiectul “Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica” concentrează, așadar, eforturile tuturor specialiștilor implicați  în creșterea accesului la servicii sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate pentru 707 romi din orașul Pecica, (prin dezvoltarea serviciului social Centrul de zi Pecica) și oferirea de servicii recreativ- sportive, educaționale, de ocupare și pentru sănătate grupurilor vulnerabile, cu prioritate pentru cei aparținând etniei rome, dezvoltarea unor programe pentru 628 de persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe la activități de abilitare (empowerment) și care să vină în sprijinul bărbaților de etnie romă, femeilor și tinerelor rome pentru a-și afirma drepturile, de a-și crește respectul de sine, de a învăța să acceseze serviciile comunității și a-și dezvolta abilitățile parentale și cele personale privind accesarea resurselor comunității, a obținerii drepturilor pe care le au, creșterea stimei de sine și conștiința propriei valori; de asemenea, vizează un program de management și dezvoltare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă ce își propune să le dezvolte competențele socio-emoționale, să le furnizeze informații relevante și să abordeze teme ca și cunoașterea drepturilor omului și a celor cetățenești, importanța educației, gestionarea timpului și bugetului familiei, planificarea educației, vieții de familie etc, precum și creșterea conștientizării pe teme anti-discriminare, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în rândul comunitatea Pecica prin realizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme antidiscriminare, fiind vizate 400 de persoane.

DGASPC Arad are experiență în organizarea de campanii de informare și conștientizare, multe dintre ele derulându-se în cadrul unităților de învățământ și fiind destinate combaterii și prevenirii discriminării pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, dizabilitate, limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată, precum și pe orice alt criteriu.

DGASPC Arad, participant la proiect in calitatea sa de Partener 1, va continua să sprijine centrul de zi pe parcursul perioadei de sustenabilitate, asigurându-se că se aplică în continuare metodologiile și instrumentele referitoare la conștientizare și anti-discriminare elaborate în cadrul proiectului.

Adresa (sediul social)ARAD, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 14, cod poștal 310134, județul ARAD
Adresa de corespondență:Adresa: ARAD, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 14, cod poștal 310134, județul ARAD
Telefon: 0257-210055, 0745-534965, 0735-203423
Fax: 0257-210055
E-mail: secretariat@dgaspc-arad.ro
Reprezentant legal (nume, prenume, funcție)STARK ERIKA, DIRECTOR GENERAL
Persoană de contactNume: STARK  ERIKA
Funcție: Director general
Telefon: 0727816426
Fax: –
E-mail: strategie@dgaspc-arad.ro
Adresă pagină web organizațiewww.dgaspc-arad.ro