Skip to content

Descrierea proiectului

Proiectul presupune înființarea de noi servicii și dezvoltarea unor programe care să vină în sprijinul bărbaților, femeilor și tinerelor aparținând grupurilor vulnerabile, cu prioritate de etnie romă, pentru a-și afirma drepturile, a participa la viața comunității și la activități de abilitare (empowerment).

Obiectivul generaurmărit în cadrul proiectului este creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica prin dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de ocupare, pentru sănătate, de abilitare și derularea unei campanii de conștientizare pe teme antidiscriminare în cadrul unui parteneriat public privat județean.

Promotorul de proiect este Orașul Pecica, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad (Partener de proiect 1) și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica (Partener de proiect 2)

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 980.643 de Euro, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. 

Obiectivele specifice ale proiectului

OG Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica prin dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de ocupare, pentru sănătate, de abilitare și a unei campanii de conștientizare.

OS1. Creșterea accesului la servicii sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate pentru 707 persoane de etnie romă, prin dezvoltarea Centrului de zi Pecica, și oferirea de servicii recreativ-sportive, educaționale, de ocupare și pentru sănătate grupurilor vulnerabile, cu prioritate pentru cei aparținând etniei rome.

OS2. Dezvoltarea capacităților individuale pentru 628 de romi din orașul Pecica prin participarea la programe de dezvoltare a abilităților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse și activități culturale.

OS3. Creșterea conștientizării pe teme anti-discriminare, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în rândul a 440 de persoane din orașul Pecica.

Beneficiarii proiectului sunt reprezentați de 1906 persoane din comunitățile vizate prin proiect, din care 1335 sunt persoane de etnie romă. Proiectul propune abordări inovatoare prin modul de lucru în rețea între 3 parteneri din sfera publică și privată vizând dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor de etnie romă,  elaborarea și utilizarea de instrumente care vor fi modele de bune practică la nivel național, dezvoltarea resurselor umane pe termen lung, având și o parte importantă destinată acțiunilor antidiscriminare.

Pe tot parcursul proiectului se vor desfășura întâlniri cu beneficiarii a câte 10 – 20 participanți, în funcție de specificul activităților.

Prin intermediul proiectului se va construi un Centru de zi în curtea unei școli din zona delimitată din oraș în care populația de etnie romă este numeroasă. Centrul va oferi servicii preponderant copiilor vulnerabili aparținând etniei rome, dar și copiilor vulnerabili din populația majoritară.

În cadrul Centrului de zi Pecica se vor oferi servicii educative, recreative, creative și de socializare pentru a stimula  participarea școlară a copiilor și a preveni abandonul școlar/  părăsirea timpurie a școlii; se va viza și reintegrarea școlară a copiilor vulnerabili, cu precădere a celor de etnie romă, precum și o îmbunătățire a participării și rezultatelor școlare; activitatea se va derula de tip școală după școală însă în context pandemic se va participa la cursuri inclusiv în sistem on line, respectându-se regulile de prevenire a răspândirii pandemiei; se va oferi copiilor și hrană pentru a putea frecventa Centrul de zi la finalul programului școlar. Se vor oferii servicii 60 de copii din grupuri vulnerabile, din care min 50 vor fi de etnie romă.

Se va amenaja un teren multifuncțional unde se vor realiza diverse activități sportive, pe grupe de vârstă și se vor practica sporturi ca și: fotbal, baschet, volei și tenis de câmp. Vor fi organizate competiții sportive pentru a stimula creșterea nivelului de comunicare, spiritul competitiv, a respectului și stimei de sine și sentimentul apartenenței la grup.

Proiectul vizează și derularea de activități de educație non-formală de timp liber excursii și tabere, având drept scop sprijinirea participării școlare a persoanelor de etnie romă în situații de vulnerabilitate și prevenirea abandonului școlar; vor fi organizate în colaborare cu școala și vor viza integrarea copiilor și tinerilor romi oferindu-le oportunitatea de a participa alături de alți copii la activități care să conducă la creșterea respectului față de propria persoană, recunoașterea și acceptarea celorlalți; vor fi organizate activități care să conducă la respectarea diversității, la promovarea unei atitudini nondiscriminatorii față de etnia romă. Se vor organiza 4 excursii și două tabere în care 96 de copii din care cel puțin 72 romi, vor putea derula împreună activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, educative, recreative și creative. (2 tabere la Moneasa, 1 excursie la Domeniul Herneacova, 1 excursie la Parcul Natural Lunca Mureșului, 1 excursie la Casa Muzeală ProPir Kult Turnu, 1 excursie de 2 zile – circuit Pecica – Băile Lipova – Săvârșin – Macea – Pecica).

Vor fi derulate activități educaționale privind prevenirea delincvenței juvenile, traficul și consumul de droguri pentru 400 de persoane din care cel puțin 350 vor fi de etnie romă.

Prin activități de evaluare inițială și oferirea de informare și consiliere vocațională pentru 80 de persoane de etnie romă, se urmărește creșterea oportunităților de angajare în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, în special a celor aparținând etniei rome, ocuparea unui loc de muncă fiind considerată una dintre principalele căi de incluziune socială și participarea în comunitate, oferind persoanelor vulnerabile un statut, mijloace financiare pentru a fi independente, control asupra propriei vieți și respect de sine. Se dorește și acordarea de măsuri de sprijin pentru asigurarea succesului la locul de muncă.

Se vor derula activități de mediere sanitară, activități de promovare și facilitare a respectării regulilor elementare de igienă personală, igiena locuinței, igiena alimentației; reguli elementare de prevenire a bolilor infecto-contagioase și nutriție sănătoasă; educație privind vaccinarea, educație contraceptivă; campanii de vaccinare, planning familial și educație contraceptivă, reguli privind prevenirea răspândirii COVID 19 pentru 90 de persoane de etnie romă.

Pentru 100 de femei și tinere rome se va derula un program de dezvoltare a abilităților parentale, prin intermediul căruia se urmărește întărirea rolului acestora în acțiunile ce favorizează educația și păstrarea coeziunii familiei.

420 de persoane de etnie romă vor beneficia de un program de management și gestionare a propriilor resurse.

va organiza activități care să promoveze cultura romă, să o prezinte într-o manieră care să conducă la respect și acceptare din partea populației majoritare. La realizarea acestora se vor implica activ și vor participa persoane de etnie romă din comunitate alături de experții P2 și PP, pt. a se asigura înțelegerea particularităților culturale ale acestora și a stabili o comunicare reală cu comunitățile rome.

Pe parcursul celor 22 de luni ale proiectului se vor desfășura o expoziție de ocupații și meserii tradiționale rome, porturi și obiceiuri, un festival cultural de etnie romă: spectacole de muzică și dansuri tradiționale, prezentări costume tradiționale și elemente de gastronomie tradițională și se va oferi sprijin pentru dezvoltarea competențelor muzicale pentru copii și tineri romi în scopul păstrării și promovării culturii rome

De asemenea, se va derula o campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, în cadrul căreia se vor organiza întâlniri cu cadre didactice, specialiști, angajatori reprezentanți pe piața muncii, membrii ai comunității, reprezentanți ai etniei rome  din orașul Pecica – în scopul elaborării unui ghid ca și instrument anti discriminare privind etnia romă, care va fi distribuit în comunitate. Vor participa și vor fi implicați în elaborarea ghidului și persoane de etnie romă participante la activitățile proiectului care se constituie în lideri informali ai membrilor etniei rome.